HUOM!

Kuvien käyttäminen ilman lupaa on tekijänoikeusrikos. Tämän blogin kuvia ei saa käyttää virtuaalikenneleissä eikä muissakaan samantyyppisissä asiayhteyksissä.

VALIKKOPALKKI

25. toukokuuta 2016

Tuire Kaimion luennolla 20.5.2016 / Beginner's Guide to Have an Active and Positive Dog by Tuire Kaimio

Kävin viime perjantaina Oulun yliopistolla istumassa Tuire Kaimion luennolla. Aiheena oli koirien leikkikäyttäytyminen. Minua kiinnosti kovasti aihe, koska olen usein miettinyt koiriemme maailmaa, leikkikäyttytymistä eli miksi Viivi tykkää juosta pallon perässä, miksi Mona, Gala ja Arwen rakastavat saalistusleikkiä eli toistensa takaa-ajoa. Tuiren luennolta sain niihin vastaukset, mutta vielä pientä lisätutkimusta pitää tehdä. Tiivistän alle seuraavaksi muutamia huomioita luennolta.

Last Friday I went to sit on Tuire Kaimio's lecture at the University of Oulu. The subject was the behavior of the dogs when they play. I am very interested of that, because I have often wondered, why Viivi likes to run after a ball, why Mona, Gala and Arwen love to chase or pursuit each other. At the lecture I got the answers I was seeking, but still there remain some small questions, so further research needs to be done. Below I summarize few things from the lecture.

---

Tuire Kaimio: Koirien leikkikäyttäytyminen / Tuire Kaimio: Dogs Play Behavior
Ensimmäinen tunteroinen luennosta meni pohtiessa sitä, mitä leikkisyys on ja mitä sillä tarkoitetaan. Koirien leikkisyys on synnynnäistä ja se ei koirilla katso ikää eli niin pentu kuin aikuinenkin leikkivät. Tuire korostikin, että "kaikenikäisille koirille leikkiminen on tärkeää, mutta nimenomaan pennuille ja nuorille koirille leikkiminen on korvaamatonta.

The first point at the lecture was to ponder what playfulness is and what it means. Dogs playfulness is natural and it is not dependent on age. Tuire pointed out that "playing is important for all dogs, but specifically for puppies and young dogs playing is invaluable."

Toiseksi pohdimme, miksi koirat leikkivät ja mitä koirat saavat siitä. Leikkiminen kehittää koiralla koko kehoa - motoriikkaa, liikemalleja, tasapainoa ja monipuolistaa liikuntaa. Lisäksi koiran psyyke saa siitä paljon hyvää eli kehittää mieltä ja pitää mielen virkeänä. Tuiren sanoin leikkiminen on eri tilanteiden kokemista ja niissä toimimisen harjoittelua. Leikissä koira ajautuu tilanteisiin, joihin se ei välttämättä normaalisti ajaudu. Lisäksi leikkiminen kehittää koiran älykkyyttä ja ongelmanratkaisukykyä. Aikuisille koirille leikkiminen taas antaa stressinpurkua, hermoratojen vahvistusta sekä tietysti kehittää luovuutta, ongelmanratkaisukykyä. Tuire kehottaakin siis, että koirien pitäisi olla toistensa kanssa tekemisissä, sosiaalisissa suhteissa, mahdollisimman paljon. Näin ne oppivat uusia asioita sekä pääsevät harjoittelemaan sosiaalisia taitojaan.

Second, we pondered why the dogs are playing and what the dogs get out of it. Playing dogs get developed throughout the body - motor skills, mobility, balance and diversify their workouts. In addition, the dog's psyche receives a lot of good out of it, improving their mind and keep their mind fit and active. Tuire said that during the play dogs can experience different situations and learn ways to handle those in real life. While playing the dog runs into a situations in which it might not normally drift. In addition, playing develops intelligence and problem-solving skills. For adult dogs playing gives relieve to stress, strenghten nerves, as well as, of course, develops creativity and problem-solving skills. Tuire therefore challenged us to take our dogs to dealings with each other to build up social relationships, as much as possible. This allows them to learn new things and get to practice social skills.

Tämän jälkeen menimme käymään lävitse taitoja, joita koira saa leikin kautta. Näitä ovat esim. metsästyskäyttäytyminen, pakeneminen ja puolustautuminen, sosiaalisuus, pureminen ja seksuaalisuus. Kaikkia näitä harjoitellaan leikin kautta. Mikä on oikea määrä, mikä on oikein ja mikä väärin. Leikin kautta koirat kokevat tilanteet, ja vastapuoli aina opettaa samalla, miten kuuluisi toimia missäkin tilanteessa.

After this we went through all the skills that the dog gets through play. These include for example hunting behavior, escape and defensive behavior, sociability, biting and sexuality. All of these are practiced through play. What is the right amount, what is right and what is wrong. Through play dogs get to experience situations, and the other part always teach, how should they act in that given situation.

Kävimme lävitse myös hieman ikäkausia, milloin leikkiminen on oleellista ja tärkeää, miten sitä tulisi ylläpitää ja mistä huomaa, että koira leikkii.

Tuire oli huomioinut, että:
  • N. kolmeviikkoisena pennut aloittavat leikkikokeilut ns. "suulla hamuiluna".
  • N. neliviikkoisena puremiseen tulee voimaan, kun hampaiden kärjet ovat puhjenneet. 
  • N. viisiviikkoisena nipistely muuttuu leikkitaisteluksi ja vetoleikitkin alkavat, leikkihyökkäyksiä ja tarttumisia on paljon + harjoitellaan alistumista tai liennyttelyä eli omaksutaan aikuisten käyttäymismalleja. Kaiken tämän treenin kautta eleet kehittyvät myöhemmin hienovaraisemmaksi ja toista kunnioittavammaksi.
  • N. kuusiviikkoisena ilmaantuvat ensimmäiset merkit seksuaalisesta leikistä. Tämä on yleensä uroksilla yleisempää kuin nartuilla.
We went through all the ages, when the play is essential and important, how it should be maintained and how to notice, when the dog is playing. Tuire had made these notes:
  • About 3 week old puppies begin playing. It is more experimenting - ie. searching with the mouth. 
  • About 4 week old puppies start biting more and with more force, when the tips of the teeth have erupted.
  • About 5 week old puppies move from pinching to a struggle and pulling of the toy starts, they do play attacks and there a lot of adhesions + they practice resignation so they are adopting an adult behavioral models. Overall, through this workout gestures develop later in more sophisticated, and they start to respect each others.
  • About 6 week old puppies appear to make the first steps in sexual play. This is generally more common in males than in females.
Kaikki nämä leikit valmistavat koiraa tosielämän tilanteisiin, kun ollaan yhdessä toisten koirien kanssa. Jos koira on saanut olla leikkimässä nuoresta asti, on se sosiaalisestikin lahjakkaampi ja selviytyy monista tosielämän tilanteista ilman vammoja ja ystävystyy myös helposti. Tuiren mukaan jo n. kuusiviikkoinen pentu osaa viestittää leikkisyyttä ja todellista aggressiivisuutta. Vasta reilusti yli puolivuotias voi olla viikon ilman lajitovereittensa seuraa sosiaalisen käyttäytymisen kärsimättä. 

All of these games prepare the dog in real life situations, while being together with other dogs. If the dog gets to play very young, it is more socially gifted and copes better with the many real-life situations without injury - it befriends also easily. Tuire told that a six weeks old puppy is able to communicate and show playfulness and real aggression. Only well over six months old can be a week without play with other dogs without any loss of social behavior.

Tuiren sanoin koiran kanssa tulisi leikkiä 3 - 7-viikkoisena n. 5 - 15 min kerrallaan. Koiranpennut leikkivät aina enemmän - etenkin terveet, lämpimät ja sopivasti ruokitut. 10-viikkoisesta alkaen kaikki sosiaalinen leikki vähenee. Leikin puuttuminen 3 - 9-viikkoisella pennulla on kuulemma vakava merkki. Aktiivisuus ja rohkeus pentuna leikeissä ja muuallakin kertoo paljon koiran käyttäytymisestä aikuisiällä.

Tuire said that you should play with a dog about 5 - 15 minutes at a time when it is 3 to 7 weeks old. Puppies play always more - notably the healthy, warm and properly fed puppies. Starting from 10-week old all social play is reduced. The lack of play in age of 3 to 9-week old puppy is reportedly a serious sign. Activity and courage in play as a puppy and elsewhere tells a lot about a dogs behaviour in adulthood.

Kaikki sheltti-ihmiset siis uusien pentustensa kanssa ehdottomasti ainakin kerran viikossa shelttilenkille! Siellä saa kaltaistaan seuraa, aikuisten seuraa ja oppia leikin kautta. / All Sheltie-people, therefore, when you have a new puppy - definitely at least once a week come to the sheltie run! There may be other puppies, but definedly adults and they can learn a lot through play with them.

Mistä sitten huomaa, että koira leikkii? Kaikki leikkiminen lähtee liikkeelle ns. leikkiin kutsusta eli "leikkikumarruksesta" tai tuijottamiskisasta. Kun seurailin omaa laumaani Tuiren luennon jälkeen, huomasin tätä jokaisella neideistämme. Viivi ei niinkään ollut leikkiin kutsuja useinkaan sisällä, mutta ulkona metsässä se korostui. Lisäksi tiivistä tuijottamista esiintyi myös meidän laumassamme eli varsinkin Mona ja Lexie haastavat aina tosiaan leikkiin metsässä sillä tavalla. 

When you know that a dog is playing? All playing starts from the so-called invitation to play - "play bowing" or active inviting stare. When I viewed my own flock after Tuire's lecture, I noticed that every one of our pack did this when they wanted to start playing. Our oldest one - Viivi - did not do so much those play invitations inside, but she did those more outside when we were at the woods. In addition, close staring appeared in our our pack too - especially Mona and Lexie always were challenging each other to play in the woods.

Kun koira yrittää saada ihmisen leikkimään, se yrittää ensin Tuiren mukaan kiinnittää huomion liioitellulla lähestymisellä. Tällaista käytöstä on mm. töniminen, hyppääminen vasten, lelun tuominen tykö. Tätä tekevät meidän tytöt paljon, jos heitä ei huomata. Lelua kannetaan, tullaan tuijottamaan ja käskemään, käydään tökkimässä. Leikkiä voisimme vaikka koko ajan. Me ihmiset olemme Tuiren sanoin koirien näkökulmasta sosiaalisesti hyvin alkeellisia, siksi tällaisia korostettuja eleitä käytetään. 

When a dog is trying to get a human to play with her or he, they first try to draw attention to them. Tuire said that is happens usually throug an exaggerated approach. Such behavior include tilting, against jumping, toy introductions. Our pack does this a lot, if they are not noticed. They bring a toy around, they stare and bark instructively and do a lot of poking. They could play the whole time. According to Tuire we humans are from the perspective of dogs socially very elementary, therefore they highlight these gestures which they use to contact us or challenge us to play.

Koirat leikkivät myös yksinkin eli esineitä kannellaan tai ympäriinsä sinkoillaan. Tätä on kai ns. "iltavilli" monella perheen ainoalla koiralla. Mona tekee tätä joskus meillä, kun muut eivät ala leikkimään. Neiti voi esim. nakella tikkua tai jotain lelua ilmaan ja napata sen sitten suuhunsa. 

Dogs play alone too - then they usually use toys or just run around aimlessly. This could someone call "evening runs or crazy session" which occurs in many single dog. Our Mona is doing this sometimes, when other dogs in our pack does not play with her. Our little Miss Monster then, for example, throws a stick or a toy around into the air and then catch it with her mouth.

Miten toimii sitten leikkiminen ihmisten kanssa? Tuire kannusti meitä ihmisiä toimimaan kuin toinenkin koira voisi toimia siinä tilanteessa. Kaikki leluleikit, etsimiset, jahtaamiset ovat sallittuja. Pääasia, että sitä tehdään mahdollisimman monipuolisesti eli ei aina oikealla, vaan myös vasentakin puolta tulisi harjoittaa. Joskus koiran tulee antaa voittaa vetoleikki, joskus voitat sinä. Jos leikki menee rajuksi, pitää se ilmaista jotenkin - älähdys, leikin lopettaminen jne. 

How do you play with a dog? Tuire encouraged us people to act as another dog could act in that situation. All the fun toy games, searching, chase are allowed. The main thing is that it is made as versatile as possible, ie not always on the right side, but also on the left side too. Sometimes you should let the dog win the pull or play and sometimes you shouldn't. If the play gets rough, express it some ways - yelp, stop playing or something other what an other dog could do.

Tuire painotti nimenomaan sitä, että oikean elämän käyttäytymissäännöt eivät ole käytössä leikittäessä, toisten huomioiminen, sosiaalisuuden oppiminen on silloin pääasia. Leikki opettaa koiralle paljon. Leikin kautta opitaan myös vieraat ympäristöt helposti. 

Tuire specifically underlined the fact that the behavioral rules of real life are not in use when playing with the others. They are learning sociality, which is the main thing. A play teaches a lot to your dog. Through play you easily get over every fear of different enviroments.

---

Luento oli todella antoisa ja nautin suunnattomasti Tuiren tarinamaisesta kerronnasta sekä esimerkkivideoista. Kuten luennolla ollut vierustoverinikin sanoin: "Kerro lisää lisää lisää." Mietiskelin aikoinaan, että olinko Alfa-pentueeni kanssa turhankin lepsu, kun annoin heidän telmiä ja tehdä niin isolla alueella vapaasti ja toisaalta myös aikuisten kanssa leikkiä vapaasti. Tämän luennon jälkeen en enää ole sitä mieltä. Alfa-pentue on upea sosiaalinen pentue, jolle leikki ei ole vierasta, sosiaalisuus ei ole vierasta ja asioista innostutaan helposti. Kiitos siis Tuire varmuuteni palauttamisesta!

The lecture was really rewarding and I enjoyed immensely of the story-narrative style of Tuire, as well as all the example videos. As my neighbors in the hall said, "Tell me more more more." I was thinking earlier that I was too loose with my Alfa litter, when I let them run and play in so large area freely and at the same time with adults freely. After this lecture, I do not longer believe so. My Alfa litter is a fantastic social litter to whom playing is a basic skill, sociability is a common language and they get excited easily from everything. So thank you Tuire for giving back my confidence!